Home Cc Phẩu Thuật Hỏi & p Cc vị Bc Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lm Giải Tr Lin Lạc Online 
ầu & Cổ  

Up
Khun Mặt
Mũi
ầu & Cổ
Ngực & V
Ngực & V 2
Bụng
Cnh Tay
Mng Trn
i
Bắp Chn
Gn Xanh Bắp Chn
Da & Tc
Căng Da Nhăn
Ht Mỡ
Nng ộn
Cấy Ghp Tc


PHẪU THUẬT cho ĐẦU & CỔ

Face: Click to view

Eyes: Click to view

Eyebrows: Click to view

Forehead: Click to view

Ears:

 • Otoplasty
 • Repair ear lobe tear.

Nose: Click to view

Cheeks

 • Cheek augmentation
 • Facial "Space lift"
 • Feather Lift TM:
 • Midface lift

Lips

 • Lip augmentation
 • Soft-tissue filler.

Chin:

 • Chin augmentation

Neck

 • Neck lift
 • Neck liposculpture.

Wrinkles

 • Face lift
 • "Space Lift" with "Natural Face Lift"
 • Neck lift
 • Coronal forehead lift
 • Botox:
 • Soft-tissue filler
 • "Eyelids rejuvenation"
 • Eyelids blepharoplasty

Hair Transplant

Để biết thm chi tiết Lin Lạc
Bc sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Ph ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

Tin Tức Nổi Bật


trn
ĐI TRUYỀN THANH

trn
ĐI TRUYỀN HNH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
 Back Next 
All rights reserved YoungAndPretty.com 2003